Chúng tôi trên mạng xã hội

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm cho các sản phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục

Thứ sáu - 15/11/2013 08:07
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (95 nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Điện thoại: 0533.556249)
1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả
+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng theo quy định thì hướng dẫn tổ chức/cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn Chi cục giải quyết hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
(Trong quá trình giải quyết, nếu hồ sơ cần bổ sung hoặc thẩm tra thực tế chưa đạt yêu cầu, bộ phận chuyên môn thông tin với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức/cá nhân biết)
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thu phí, lệ phí, vào sổ và trả kết quả theo giấy hẹn
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (95 nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Điện thoại: 0533.556249)
- Gửi qua email: ccatvstpqt@yahoo.com.vn  thẩm xét trước hồ sơ, tổ chức/cá nhân gửi bản giấy khi hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
          3.1. Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
- Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo biểu mẫu số 01
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thư­ơng nhân n­ước ngoài (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo)
- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền cấp (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo)
- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo)
- Sản phẩm quảng cáo thực phẩm:
+ 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh.
+ 02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet.
- Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.
- Mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo).
Toàn bộ tài liệu phải đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo.
3.2. Hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm
- Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm theo biểu mẫu số 02
- Bản sao giấy đăng chứng nhận ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại điện (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm)
- Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc giấy tiếp nhận  đăng ký bản công bố hợp quy đã được cơ quan y tế xác nhận. Đối với thực phẩm chưa được phép lưu hành ở Việt Nam thì phải cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do ở nước sản xuất (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm)
- Bản sao Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm)
- Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm)
- 02 bản ma-ket hoặc kịch bản hoặc bộ tài liệu có xác nhận và đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị (kèm theo 01 đĩa hình, đĩa tiếng, file mềm) dự kiến giới thiệu tại hội thảo, hội nghị
- Danh sách của báo cáo viên (thông tin đầy đủ về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên).
- Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt. Toàn bộ tài liệu phải đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm
* Số lượng: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
-Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm
8. Phí, lệ phí:
- Lệ phí cấp giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến: 150.000 đồng/lần/sản phẩm
- Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo:
+ Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 đồng/lần/sản phẩm
+ Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồng/lần/sản phẩm
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Mẫu số 01) 
- Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm (Mẫu số 02)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 - Điều 43, Chương VII,  Luật An toàn thực phẩm:
1. Việc quảng cáo thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.
2. Trước khi đăng ký quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm cần quảng cáo phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác nhận nội dung quảng cáo.
3. Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo khi đã được thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể loại thực phẩm phải đăng ký quảng cáo, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội.
          Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội
          Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức, thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Tác giả bài viết: Phòng ĐK&CNSP

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây