Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Thứ năm - 23/01/2020 02:03
Để tổ chức triển khai Kế hoạch số 17/KH-CC ngày 14/01/2020 của Chi cục ATVSTP về cải cách hành chính năm 2020; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của Chi cục đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Chi cục (website). Không ngừng duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ATTP.
- Tuyên truyền nâng cao chất lượng CCHC, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTP.
- Gắn CCHC với dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2. Yêu cầu:
- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với lĩnh vực ATTP.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của Chi cục đã phê duyệt. Tuyên truyền CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao dân trí; phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.
- Tăng cường tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, sáng kiến tốt trong tuyên truyền CCHC tại Chi cục; tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên truyền CCHC; đồng thời căn cứ vào những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo để cụ thể hóa những nhiệm vụ tuyên truyền cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.
- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Tuyên truyền về CCHC gắn với việc góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và thực hiện các cam kết cải thiện chi phí không chính thức.
- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC của tỉnh và của Chi cục năm 2020.
- Tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu về CCHC.
- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Chi cục, 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về CCHC, thực hiện các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN:
1. Đối tượng:
Đối tượng được tuyên truyền là toàn thể CBCCVC trong Chi cục, các tổ chức, cá nhân tham gia trong việc giải quyết TTHC.
2. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn II (2016-2020) theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016­-2020; Chương trình của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ-TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 6153/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về CCHC giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

- Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ Chi cục bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại Chi cục và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghía, mục tiêu các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC trong nội bộ Chi cục bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại trụ sở Chi cục trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC và các hình thức công khai phù hợp. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.
- Đưa tin bài lên trang thông tin điện tử của Chi cục (website) với các nội dung chủ yếu như: Kế hoạch CCHC năm 2020 của Chi cục, cụ thể tập trung vào những nội dung chủ yếu như: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.
- Tập trung tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực ATTP, xử phạt vi phạm hành chính, v.v...
- Tăng cường tuyên truyền tình hình triển khai mô hình chính quyền điện tử trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2016-2020.
- Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang triển khai thí điểm; những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC ở Chi cục.
- Thông tin tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là về nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số PCI, ICT của tỉnh.
- Tăng cường các tin, bài về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, của Chi cục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn II (2016-2020) theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ-TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 6153/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về CCHC giai đoạn 2016-2020; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; các mô hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC...

- Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa Chi cục với tổ chức và công dân, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ATTP.
- Các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cùa cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát CCHC; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở Chi cục.
- Tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thực hiện việc nộp hồ sơ, nộp lệ phí và nhận kết quả bằng hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
- Tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tuyên truyền việc thực hiện hiệu quả Đề án tinh giản biên chế của Sở Y tế đã được UBND tỉnh phê duyệt theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021 và Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ...
3. Hình thức tuyên truyền:
- Tuyên truyền qua các hội nghị, tập huấn, các cuộc họp thường kỳ của Chi cục.
- Tuyên truyền các các lớp bồi dưỡng CCHC do tỉnh mở (theo kế hoạch hàng năm). Các lớp bồi dưỡng các chức danh như: quản lý nhà nước về cán sự chuyên viên, chuyên viên chính, kiến thức quản lý, lãnh đạo,...
- Các bài viết trên trang thông tin điện tử của Chi cục.

- Tuyên truyền qua các hình thức khác: Các cuộc thi tìm hiểu nội bộ, cuộc thi cấp tỉnh...
4. Thời gian tuyên truyền:
- Quý I/2020: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC trong nội bộ Chi cục ATVSTP trên trang Thông tin điện tử của Chi cục (antoanthucpham.quangtri.gov.vn). Thực hiện công khai TTHC tại Chi cục và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC. Chú trọng việc xây dựng các clip để tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Chi cục.
- Quý II/2020: Lồng ghép vào Hội nghị giao ban hàng tuần, tháng, quý tuyên truyền thông qua cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC với những tin, bài thông tin tuyên truyền trên các đặc san, bản tin và các ấn phẩm xuất bản của Chi cục.

- Quý III/2020: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên website của Chi cục với các nội dung chủ yếu như phổ biến các nội dung của Kế hoạch tuyên tuyền CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và Kế hoạch CCHC năm 2020 của Chi cục; tình hình thực hiện các Kế hoạch này, cụ thể tập trung vào những nội dung chủ yếu như: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Thông tin thường xuyên về tình hình và kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp, cải tiến và nâng cao các chỉ số Par Index (chỉ số về CCHC), ICT (chỉ số về sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin), PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), DDCI (chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh), IPA (chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh).
- Quý IV/2020: Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về CCHC. Có các tin, bài thông tin tuyên truyền về cuộc thi tìm hiểu CCHC. Tuyên truyền kết quả thực hiện CCHC trong năm. Đưa việc đánh giá kết quả thực hiện CCHC, kết quả tuyên truyền về CCHC vào báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Chi cục. Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ Chi cục bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại Chi cục và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.
III. T CHC THỰC HIỆN:
1. Kinh phí: Bố trí đủ kinh phí, nguồn nhân lực để đảm bảo các nhiệm vụ tuyên truyền công tác CCHC năm 2020 (sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao dự toán năm 2020 cho Chi cục để thực hiện nhiệm vụ và các nguồn huy động khác).
2. Căn cứ vào các nội dung của Kế hoạch, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Chi cục tổ chức triển khai thực hiện.
3. Cuối năm, Phòng HCTH tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của từng phòng, cá nhân thuộc Chi cục làm căn cứ để xem xét kết quả thi đua khen thưởng.
4. Phòng HCTH Chi cục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên, định kỳ tổng hợp báo cáo gửi Sở Y tế theo đúng quy định (Báo cáo quý (gửi trước ngày 05 của tháng cuối quý, 6 tháng (gửi trước ngày 05/6), năm (gửi trước ngày 05/11)).
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị./.

Phòng HC-TH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây