Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Thứ ba - 21/01/2020 02:29
Thực hiện Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CU:
1. Mục tiêu:
- Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết sổ 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tổ chức tinh gọn, sắp xếp ổn định bộ máy trong Chi cục ATVSTP; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu Chi cục trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả thực thi các nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
- Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục nâng cao kết quả xếp hạng các Bộ Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, SIPAS của tinh trong năm 2020, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
2. Yêu cầu:
Đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Chi cục; tính chủ động sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
- Ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo triển khai và tổ chức có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC của Chi cục;
- Tăng cường thông tin tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính; gắn công tác CCHC với thực hiện quy chế dân chủ trong Chi cục, có các giải pháp khắc phục những hạn chế giúp nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tinh (PCI), chỉ số CCHC (PAR index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và thực hiện cải thiện chi phí không chính thức, đơn giản các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và các doanh nghiệp.
2. Cải cách thể chế:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành VBQPPL; tham mưu giúp Sở Y tế, UBND tỉnh xây dựng VBQPPL đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi, đảm bảo tiến độ theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ATTP nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi; phát hiện các nội dung quy định bất cập, hạn chế, đề xuất bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện.
3. Cải cách thủ tục hành chính:
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện kiểm soát TTHC trong Chi cục. Tham mưu công bố thủ tục hành chính và sửa đổi kịp thời quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính khi có thay đổi; công khai minh bạch thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.
- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
- Tổ chức triển khai và áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4.
- Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức.
- Thực hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
4. Cải cách tổ chức bộ máy:
- Triển khai có hiệu quả đề án xác định vị trí việc làm, mô tả công việc và khung năng lực của danh mục vị trí việc làm theo quy định, đảm bảo phù hợp với chuyên ngành đào tạo của từng cán bộ, công chức, viên chức.
- Trước chức năng, nhiệm vụ ngày càng lớn, Chi cục ATVSTP tiếp tục đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ bổ sung thêm biên chế công chức cho Chi cục.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
- Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu trong quá trình thực thi công vụ.
- Thực hiện đúng các quy định về Luật cán bộ công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành về bố trí và phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, sở trường và chuyên môn được đào tạo của công chức.
- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ ngạch công chức, viên chức để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng và quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng.
- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sát yêu cầu thực tế, đảm bảo một người thuận thục một nghề và biết một số nghề liên quan.
- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật gắn với khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, bổ nhiệm.
- Đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
6. Cải cách tài chính công:
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thường xuyên rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định có liên quan đến chi ngân sách để điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục ATVSTP cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch mọi chi phí, bảo đảm theo đúng quy định của Nhà nước; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí trong chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản Nhà nước.
7. Hiện đại hóa hành chính:
- Tiếp tục triển khai xây dựng Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện có hiệu quả chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động của Chi cục.
- Quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của Chi cục đảm bảo đồng bộ, hiện đại, an toàn, an ninh thông tin.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 để giảm thời gian, số lần cá nhân, tổ chức phải đến trực tiếp Cơ quan thực hiện các TTHC.
- Duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành: Văn bản đi đến, văn bản do các phòng, ban và công chức, viên chức soạn thảo trình Lãnh đạo Chi cục xử lý qua hệ thống; truy cập các thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của các bộ, ngành và của tỉnh có liên trong quá trình tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính. Phấn đấu giảm 90-95% việc in ấn phát hành văn bản đi và đến trong Chi cục.
- Ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử như kê khai BHXH, Giao dịch Kho bạc nhà nước, Kê khai thuế,…
- Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
8. Công tác chỉ đạo điều hành và kiểm tra, giám sát cải cách hành chính
- Chi cục trưởng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm và từng thời kỳ, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC, trực tiếp phân công nhiệm vụ thực hiện CCHC cho từng phòng và cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các TTHC, tổ chức giao ban định kỳ về cải cách hành chính của đơn vị.
- Xác định trách nhiệm chính của cấp trưởng các phòng trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chi cục trưởng về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, lồng ghép thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với phổ biến, truyền truyền, giáo dục pháp luật các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
IV. T CHC THỰC HIỆN:
  • Lãnh đạo Chi cục: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Chi cục theo kế hoạch trên.
  • Phòng HCTH Chi cục: Xây dựng các kế hoạch cải cách hành chính của Chi cục và thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Chi cục.
  • Các phòng chuyên môn: Thực hiện rà soát đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Chủ động nghiên cứu, tham mưu soạn thảo các văn bản QPPL theo đúng quy định. Thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị./.
Phòng HC-TH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây