Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Thứ hai - 15/01/2024 03:56
Căn cứ Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2024; Ngày 15/1/2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị xây dựng Kế hoạch số 02/KH-CC về cải cách hành chính năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về Cải cách hành Hoàng Đình Ấn: Lãnh đạo, các phòng 2 chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2024 theo nhiệm vụ được giao. - Tiếp tục phổ biến Luật Cán bộ, công chức; Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; Chỉ thị 02/CTUBND ngày 10/01/2013 của UBND về tăng cường quản lý thời giờ làm việc của CBCCVC nhà nước; Chỉ thị 05/CT-TTg về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CBCC nhà nước và Quy chế văn hóa công sở của Thủ tướng Chính phủ đặc biệt thực hiện nghiêm các nội dung ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. - Ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo triển khai và tổ chức có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC của Chi cục; - Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu Chi cục trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả thực thi các nhiệm vụ của công chức. - Tăng cường thông tin tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính; gắn công tác CCHC với thực hiện quy chế dân chủ trong Chi cục, có các giải pháp khắc phục những hạn chế giúp, đơn giản các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và các doanh nghiệp. - Gắn kết quả cái cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhận có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

2. Cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật: - Tham mưu giúp Sở Y tế, UBND tỉnh xây dựng VBQPPL với hoạt động quản lý nhà nước về ATTP đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi, đảm bảo tiến độ theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh. - Rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ATTP nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi; phát hiện các nội dung quy định bất cập, hạn chế, đề xuất bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện. - Đăng tải công khai, thường xuyên, kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác quản lý nhà nước về ATTP trên cổng thông tin điện tử của Chi cục để các tổ chức, doanh nghiệp và công dân có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện. - Theo dõi thi hành QPPL: Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và tổ chức thực hiện. Theo dõi chấp hành các quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ATTP.

3. Cải cách thủ tục hành chính: - Tiếp tục thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025. - Triển khai Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi 3 bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung hoàn thiện các quy trình TTHC liên thông, rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết TTHC. Triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. - Thường xuyên rà soát, thực hiện kiểm soát TTHC trong Chi cục. Tham mưu kịp thời Sở Y tế về việc công bố thủ tục hành chính, sửa đổi kịp thời quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính khi có thay đổi; Công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, cụ thể về quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời gian giải quyết, phí, lệ phí theo quy định; đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục. - Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính tại Chi cục, tổ chức tiếp nhận, xử lý phán ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐCP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa.

4. Cải cách tổ chức bộ máy: - Tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục ATVSTP. - Triển khai có hiệu quả đề án xác định vị trí việc làm, mô tả công việc và khung năng lực của danh mục vị trí việc làm theo quy định, đảm bảo phù hợp với chuyên ngành đào tạo của từng công chức. - Tổ chức lại bộ máy bên trong của Chi cục để phù hợp với chức năng nhiệm vụ theo quy định, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. - Áp dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công chức, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

5. Cải cách chế độ công vụ: - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Văn hóa công vụ. - Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu trong quá trình thực thi công vụ. - Thực hiện đúng các quy định về Luật cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành về bố trí và phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, sở trường và chuyên môn được đào tạo của công chức. - Triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công 4 chức theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ ngạch công chức để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng và quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng. - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ gắn với vị trí, chức danh theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh, của ngành. - Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động theo quy định của pháp luật gắn với khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, bổ nhiệm. - Đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

6. Cải cách tài chính công: - Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Quyết định số 2544/QĐ-UB ngày 23 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý tài chính đối với cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP thực hiện từ năm 2011; - Thường xuyên rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định có liên quan đến chi ngân sách để điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục ATVSTP cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch mọi chi phí, bảo đảm theo đúng quy định của Nhà nước; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí trong chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản Nhà nước. - Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 16/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Chính phủ và Công văn số 1226/UBND-TM ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy; Quyết định số 1982/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 17/KH-SYT ngày 03/02/2021 về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 66/KHSYT ngày 06/9/2022 của Sở Y tế về Kế hoạch chuyển đổi số và xây dựng y tế thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Chi cục, bám sát các nhiệm vụ được giao để nâng cao hiệu quả hoạt động. 5 - Triển khai hệ thống Phần mềm Quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở cả 3 tuyến: tỉnh, huyện, xã sau khi Cục ATTP (Bộ Y tế) xây dựng, triển khai, hướng dẫn. - Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Chi cục đảm bảo theo nhu cầu tiếp cận dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. - Duy trì những kết quả đạt được của ISO 9001:2008, mở rộng và nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quy định theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc và thủ tục hành chính và thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng mới theo hướng dẫn.

8. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: - Chi cục trưởng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm và từng thời kỳ, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC, trực tiếp phân công nhiệm vụ thực hiện CCHC cho từng phòng và công chức thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các TTHC, tổ chức giao ban định kỳ về cải cách hành chính của đơn vị. - Xác định trách nhiệm chính của cấp trưởng các phòng trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chi cục trưởng về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình. - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, lồng ghép thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với phổ biến, truyền truyền, giáo dục pháp luật các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Triển khai đánh giá Cải cách hành chính hàng năm theo quy định.
Phòng NV

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây