Công tác Cải cách hành chính năm 2021

Thứ tư - 21/04/2021 05:15
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-CC ngày 12/3/2021 của Chi cục ATVSTP về Tự kiểm tra nội bộ công tác Cải cách hành chính. Chi cục ATVSTP đã tự kiểm tra và báo cáo kết quả như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG:
            1.1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh được thành lập theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh, là tổ chức trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VSATTP; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về VSATTP, thực hiện thanh tra chuyên ngành về VSATTP trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
            1.2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy:
            Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gồm Ban lãnh đạo (Chi cục trưởng và 1 Phó Chi cục trưởng) và có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm:
            + Phòng Hành chính Tổng hợp: (Biên chế 03 cán bộ: 01 công chức Phụ trách kế toán; 01 công chức chuyên viên làm công tác báo cáo thống kê, giải quyết chế độ chính sách…; 01 nhân viên hợp đồng 68 lái xe)
            + Phòng Thanh tra: (Biên chế 04 công chức; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thanh tra, xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo…).
            + Phòng Nghiệp vụ: (Biên chế 04 cán bộ: 01 công chức trưởng phòng, thực hiện quản lý ngộ độc và truyền thông; 01 công chức phó trưởng phòng, thực hiện quản lý giải quyết thủ tục hành chính và cấp phép cho cơ sở, 02 viên chức thực hiện nhiệm vụ điều tra, thống kê, xử lý ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, truyền thông an toàn thực phẩm và giải quyết thủ tục hành chính cho đơn vị).
            1.3. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:
            Tổng số công chức, viên chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hiện có 13 cán bộ, Trong đó trình độ chuyên môn: có 01 Dược sỹ, 02 Thạc sĩ, 01 BS YHDP, 08 Kỹ sư Cử nhân (YTCC, CN thực phẩm, CN Sinh học, Luật, Kế toán) và 01 lái xe cơ quan.
            100% công chức, viên chức trong Chi cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc, luôn đoàn kết, thống nhất, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.
            Chi bộ Chi cục hiện có 09 đảng viên (trong đó có 07 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị).
            1.4. Về triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới:
            Chi cục đã đưa 04 bộ thủ tục hành chính lên website Chi cục và Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh nhằm thực hiện các thủ tục số hóa, cải cách hành chính “một cửa điện tử” trong thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, giấy tiếp nhận đăng ký công bố, tự công bố, xác nhận nội dung quảng cáo.
            1.5. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Y tế về thực hiện Chỉ thị 05:
- Việc học tập, nghiên cứu chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, chất lượng gắn với việc đổi mới phương thức truyền đạt, nắm bắt, đánh giá học viên, báo cáo viên đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Chi bộ Chi cục đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo lời Bác nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Y tế.
- Chi bộ Chi cục đã triển khai việc học tập và làm theo Bác gắn về xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị mạnh dạn tự soi, tự sửa, kiểm điểm những việc chưa làm được có liên quan đến trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.
II. NỘI DUNG:
1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động, vị trí việc làm:
1.1. Về quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục ATVSTP:
Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế Quảng Trị.
Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-SYT ngày 16/6/2020 của Sở Y tế Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
- Về tổ chức bộ máy, biên chế:
Căn cứ theo Thông báo số 39/TB-SNV ngày 29/01/2019 của Sở Nội vụ về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2019 của Sở Y tế thì số biên chế được giao: 13 biên chế (trong đó: 12 công chức hành chính và 01 HĐ 68)
Hiện tại Chi cục có 03 phòng và 13 biên chế:
+ Phòng Hành chính-Tổng hợp
+ Phòng Thanh tra
+ Phòng Nghiệp vụ
Như vậy, sau khi thực hiện Thông báo số 39/TB-SNV ngày 29/01/2019 của Sở Nội vụ thì số cán bộ làm việc tại Chi cục ATVSTP giảm 02 cán bộ nên ảnh hưởng đến thời gian giải quyết công việc và chất lượng công việc được giao. Số cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
Theo Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội: Chi cục được giao chỉ tiêu là 12 biên chế hành chính và giảm 01 Hợp đồng 68 (HĐ 161) kể từ ngày 01/01/2022.
Theo Quyết định số 4444/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội: Chi cục được giao chỉ tiêu là 12 biên chế hành chính, Không có Hợp đồng 68 (HĐ 161) nữa.
Hiện tại, Sở Y tế đã trình UBND, Hội đồng nhân dân tỉnh giữ nguyên biên chế lái xe Chi cục để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATTP trên địa bàn toàn tỉnh.
1.2. Công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo đơn vị giai đoạn 2015-2020, 2020-2025:
Căn cứ Công văn số 201/SYT-TC ngày 07/3/2017 của Sở Y tế về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025;
Trên cơ sở đó, Chi cục đã đề ra mục đích của việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 là: Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch (trình độ năng lực, lĩnh vực công tác, độ tuổi, nam, nữ, dân tộc,...); nắm chắc đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng hụt hẫng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch.
Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch giai đoạn tiếp theo.
1.3. Quá trình và kết quả bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo phân cấp các chức danh lãnh đạo của đơn vị:
Năm 2020, Chi cục có 03 đ/c được bổ nhiệm (01 Chi cục trưởng, 01 Trưởng phòng Nghiệp vụ, 01 Phụ trách Kế toán).
Đến tháng 3/2021, Chi cục có 01 đ/c được bổ nhiệm lại (01 Phó Chi cục trưởng)
            2. Thực hiện chính sách tiền lương và chế độ, chính sách đãi ngộ đối với CBCC:
            Chế độ nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCC: Thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCC; Hướng dẫn số 581/HD-SNV ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ về hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
            Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Chi cục ATVSTP đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-CC ngày 04/3/2015, Quyết định số 191/QĐ-CC ngày 11/3/2021 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị.
            Trên cơ sở đó, trong thời gian từ 01/2017 đến năm 2021, Chi cục đã tiến hành nâng lương thường xuyên định kỳ, Nâng bậc lương trước thời hạn, Phụ cấp thâm niên vượt khung. Cụ thể như sau:
+ Năm 2017: Nâng lương thường xuyên: 03 CBCC, Trước thời hạn: 02.
+ Năm 2018: Nâng lương thường xuyên: 02 CBCC, Trước thời hạn: 02.
+ Năm 2019: Nâng lương thường xuyên: 03 CBCC, Trước thời hạn: 01.
+ Năm 2020: Nâng lương thường xuyên: 02 CBCC; Trước thời hạn: 01.
+ Đến tháng 3/2021: Nâng lương thường xuyên: 01 CBCC, Trước thời hạn: 0, phụ cấp thâm niên vượt khung: 0 CBCC.
            - Về chế độ, chính sách khác: thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật như: chi trả tiền lương, các loại phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, đau ốm, thai sản, công tác phí đối với CBCC.
            Khó khăn, vướng mắc: Trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương và chế độ cho CBCC có những khó khăn nhất định như:
+ Chưa duy trì thường xuyên việc chi trả thu nhập tăng thêm cho CBCC để hỗ trợ, động viên CBCC trong thực hiện nhiệm vụ do kinh phí hành chính còn thấp.
+ Chưa có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ quản lý nhà nước tại Chi cục.
3. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế:
Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014. Chi cục ATVST đã xây dựng đề án tinh giản biên chế gửi Sở Y tế và Sở Nội vụ phê duyệt.
            Căn cứ Thông báo số 39/TB-SNV ngày 29/01/2019 của Sở Nội vụ về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2019 của Sở Y tế, Chi cục ATVSTP đã có Báo cáo số 141/BC-CC ngày 14/5/2019 về tình hình nhân lực, cơ cấu tổ chức hiện tại và phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục.
Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội: Chi cục được giao chỉ tiêu là 12 biên chế hành chính và giảm 01 Hợp đồng 68 (HĐ 161) kể từ ngày 01/01/2022.
            Những khó khăn, vướng mắc khi thực.hiện tinh giản biên chế:
+ Chưa thống nhất giữa số lượng tinh giản biên chế và số lượng được tuyển dụng, tạo điều kiện tuyển dụng kịp thời để thực hiện nhiệm vụ.
+ Trong khi đội ngũ CBCC còn kiêm nhiệm nhiều công việc thì việc tinh giản biên chế làm giảm đi số lượng người làm việc dẫn đến các chuyên viên phải kiêm nhiệm thêm, gây khó khăn trong công tác.
4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
4.1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC; công tác tuyên truyền về CCHC:
Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 192/KH-CC ngày 11/3/2021 về cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 194/KH-CC ngày 12/3/2021 về tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 195/KH-CC ngày 12/3/2021 về tự kiểm tra nội bộ công tác tổ chức và cải cách hành chính năm 2021.
4.2. Cải cách thể chế:
Chi cục tiến hành rà soát lại các văn bản trên và đã tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành các văn bản và thủ tục hành chính phù hợp theo quy định mới, cụ thể:
  • Tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh Quyết định số 2992/QÐ-UBND ngày 31/10/2019 ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, bãi bỏ các thủ tục hành chính về cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP, hoạt động công bố chất lượng sản phẩm, cấp giấy chứng nhận cơ sở  đủ điều kiện ATTP của tuyến huyện.
  • Đã hoàn chỉnh giai đoạn lấy ý kiến các sở ban ngành trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định quy chế phối hợp quản lý nhà nýớc về ATTP trên địa bàn tỉnh.
  • Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp về công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
4.3. Cải cách thủ tục hành chính:
  • Hiện nay, Chi cục đang được giao thực hiện 04 bộ thủ tục hành chính, các bộ thủ tục đều có công khai về thành phần, thời gian, trình tự thực hiện tại bảng tin cơ quan và được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cổng thông tin điện tử của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
  • Khi có thủ tục hành chính mới, sửa đổi hoặc bổ sung, Chi cục có công văn hướng dẫn gửi đến cán bộ tuyến huyện, cơ sở. Đồng thời có giao ban, tập huấn cho cán bộ thực hiện các tuyến và cơ sở.
  • Bố trí, phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: Chi cục có 01 cán bộ được cử tham gia.
4.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với những quy định mới của Chính phủ, của Bộ, ngành và của địa phương:
Chi cục đã sửa đổi, bổ sung và ban hành: Quyết định số 60/QĐ-CC ngày 04/3/2015 về việc ban hành Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Chi cục ATVSTP; Quyết định số 94/QĐ-CC ngày 04/3/2016 về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Chi cục ATVSTP; Quyết định số 102/QĐ-CC ngày 20/3/2020 về việc ban hành Quy chế làm việc của Chi cục ATVSTP; Quyết định số 103/QĐ-CC ngày 20/3/2020 về việc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng của Chi cục ATVSTP; Quyết định số 104/QĐ-CC ngày 20/3/2020 về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của Chi cục ATVSTP. Quyết định số 173/QĐ-CC ngày 04/3/2021 về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Chi cục ATVSTP.
4.5. Cải cách công vụ
* Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị):
- Sở Nội vụ đã có Quyết định số 71; 72; 73/QĐ-SNV về tuyển dụng 03 công chức đặc cách không qua thi tuyển về làm việc tại Chi cục ATVSTP kể từ ngày 16/6/2020.
- Về chế độ, chính sách khác: thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật như: chi trả tiền lương, các loại phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, đau ốm, thai sản, công tác phí đối với CBCC.
- Xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp loại CCVC; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.
* Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm (số CBCCVC bố trí đúng VTVL/tổng số CBCCVC hiện có; số CBCCVC chưa bố trí đúng VTVL, lý do).
Chi cục đang thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh, Sở Nội vụ phê duyệt 12 công chức và 01 Hợp đồng 68 (Năm 2022: 12 công chức).
Về tinh giản biên chế: Chi cục đã giảm 02 cán bộ:
Tháng 6/2019, 01 cán bộ viên chức Chi cục được Sở Y tế điều động sang làm việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm.
Tháng 3/2020, 01 cán bộ viên chức Chi cục được Sở Y tế điều động sang Trung tâm Giám định Y khoa, sau đó chuyển công tác đến TTYT huyện Gio Linh (năm 2021).
* Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:
Tổng số CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (trong đó, số lượng công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng): 08 cán bộ, trong đó:
Năm 2019, Chi cục đã cử 01 cán bộ đi học lớp Trung cấp chính trị, 04 cán bộ học lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
Năm 2020, Chi cục đã cử 01 cán bộ đi học lớp Trung cấp chính trị, 01 cán bộ học lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.
Năm 2021, Chi cục đã cử 01 cán bộ đi học lớp Trung cấp chính trị.
4.6. Về cải cách tài chính công
* Việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản công:
Chi cục đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-CC ngày 20/3/2020 về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Quyết định số 173/QĐ-CC ngày 04/3/2021 về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Chi cục ATVSTP; Quyết định số 350/QĐ-CC ngày 11/5/2021, Quyết định số 546/QĐ-CC ngày 02/8/2021 về việc sửa đổi, bổ sung các khoản, điều của Quy chế Chi tiêu nội bộ.
* Ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ:
Chi cục đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-CC ngày 30/11/2017 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với các chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng, công chức, viên chức của Chi cục ATVSTP. Năm 2020 đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-CC ngày 21/12/2020 về việc Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 cho các tập thể, cá nhân Chi cục
* Mức tăng thu nhập cho cán bộ, công chức:
+ Năm 2018, Mức tăng thu nhập bình quân cho cán bộ, công chức Chi cục ATVSTP được trích từ phần kinh phí tiết kiệm được của nguồn tự chủ là 388.000đ/tháng.
+ Năm 2019, Mức tăng thu nhập bình quân cho cán bộ, công chức Chi cục ATVSTP được trích từ phần kinh phí tiết kiệm được của nguồn tự chủ là 319.000đ/tháng.
+ Năm 2020, Mức tăng thu nhập bình quân cho cán bộ, công chức Chi cục ATVSTP được trích từ phần kinh phí tiết kiệm được của nguồn tự chủ là 208.455đ/tháng.
4.7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
a. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước
- Các máy tính tại Chi cục hiện đang được kết nối mạng nội bộ (LAN) để thuận lợi trong truyền file để trao đổi công việc.
- 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử (Email) và Zalo trong trao đổi công việc.
- Chi cục đã tăng cường công tác quản lý, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử (website: antoanthucpham.quangtri.gov.vn) nhằm cung cấp thông tin và phục vụ cho CBCCVC của Chi cục và tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn trong lĩnh vực ATTP.
- Chi cục đã trình thủ tục ứng dụng chữ ký số trong công tác gửi nhận văn bản.
- Chi cục đã ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử như kê khai BHXH, Giao dịch Kho bạc nhà nước, Kê khai thuế,…
b. Chi cục tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Tiến tới xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh.
4.8. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ
- Hiện nay, lĩnh vực an toàn thực phẩm có 04/04 thủ tục hành chính đang thực hiện theo cơ chế một cửa tại trung tâm phục vụ hành chính công.
- Thống kê và báo cáo tình hình thực hiện TTHC của cơ quan, đơn vị trình UBND quyết định:
- Các TTHC tại Chi cục ATVSTP được Sở Y tế thông qua.
- Bố trí, phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP:
- Sở Y tế bố trí cán bộ tiếp nhận chung cho tất cả các thủ tục hành chính của Sở Y tế (trong đó có Chi cục ATVSTP).
- Chi cục đã xây dựng bộ thủ tục hành chính, quy trình giải quyết nội bộ cung cấp cho Trung tâm phục vụ hành chính công. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, bộ phận thẩm xét hồ sơ gồm 2 cán bộ Phòng Nghiệp vụ và Phó Chi cục trưởng, bộ phận thẩm định là 03 cán bộ Phòng Nghiệp vụ và 02 lãnh đạo Chi cục.
            III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
            - Kính đề nghị Sở Y tế quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho cán bộ kiêm nhiệm công tác văn thư lưu trữ của Chi cục (Lý do là 01 cán bộ phụ trách công tác văn thư của Chi cục được điều động sang công tác tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm).
            - Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác giải quyết hành chính nhanh nhất.
- Hỗ trợ các hoạt động Hội thảo, Hội Nghị cho các cơ sở thực phẩm để nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, tiến tới thực hiện hành chính công theo hướng điện tử hóa.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây